Gender and Work

Historik

Databasen GaW har utvecklats som en integrerad del av forskningsprojektet Gender and Work och utifrån dess frågeställningar. Utgångspunkten har samtidigt alltid varit att databasen ska kunna användas av andra forskare som vill ställa andra frågor till materialet. Gender and Work är med andra ord både ett forskningsprojekt och ett infrastrukturprojekt.

Några viktiga hållpunkter i forskningsprojektets och databasens historia:

2007

 • Maria Ågren får medel från Historiska institutionen för att göra en inventering av källmaterial och för att skriva en infrastrukturansökan till Vetenskapsrådet.

2008

 • Ansökan till VR beviljas medel från och med maj 2008. Rosemarie Fiebranz utses till projekt-koordinator.
 • Demografiska databasen vid Umeå universitet (DDB) får i uppdrag att utveckla en speciellt designad databas.
 • En vetenskaplig referensgrupp för databasen tillsätts.

2009

 • En ledningsgrupp för databasen tillsätts. Gruppen fattar beslut i frågor av principiell betydelse för registreringen.
 • I juni får Maria Ågren ett anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (Wallenberg scholar). Anslaget sträcker sig till sista december 2014 och möjliggör för en stor forskargrupp att samarbeta kring samma frågor och med insamling och bearbetning av material.

Se listan över deltagarna

 • Databasens funktionalitet testas intensivt under hösten.
 • Rosemarie Fiebranz och Jonas Lindström presenterar databasen vid en konferens i Barcelona.

2010

 • Historiska institutionens prefekt skriver på leveranserkännandet av databasen. Ett treårigt driftsavtal med DDB träder i kraft.
 • Amy Louise Erickson från Cambridge är projektets första gästforskare.
 • Våren 2010 söks ett nytt infrastrukturanslag från både VR och Riksbankens jubileumsfond. Båda ansökningarna beviljas hela det sökta anslaget, men eftersom man inte får uppbära två anslag för samma ändamål väljs VR-anslaget.
 • I VR-anslaget ingår en pott för att utveckla ett automatiserat "verbsökningsverktyg". Det konkreta arbetet utförs som ett doktorandprojekt av Eva Pettersson, under ledning av Joakim Nivre vid Institutionen för lingvistik och filologi i Uppsala.
 • Hela forskargruppen (14 personer) deltar vid konferens i Cambridge i september 2010.

Se material från konferensen

 • Rosemarie Fiebranz presenterar databasen GaW vid en workshop i Strasbourg, organiserad av European Science Foundation.

2011

 • Vid Uppsala universitets utvärdering av kvaliteten i den forskning som bedrivs vid universitetet (KoF 2011) identifieras databasen GaW som särskilt värdefull och intressant:  ”We find the GaW database to be a highly innovative and valuable project which represents both continuity and renewal in research [---] we strongly recommend that the university allocates the necessary funds to maintain and ensure the long-term preservation of the database.”
 • Antologin Levebröd: Vad vet vi om tidigmodern könsarbetsdelning? (Opuscula Historica Upsaliensia 47), redaktörer Benny Jacobsson och Maria Ågren, publiceras.
 • "Making verbs count: The research project ’Gender and Work’ and its methodology”  av Rosemarie Fiebranz, Erik Lindberg, Jonas Lindström och Maria Ågren,” publiceras i Scandinavian Economic History Review 59:3.
 • Under oktober 2011 inleds arbetet med att utveckla ett bättre uttagsverktyg för databasen.
 • Kirsi Vainio-Korhonen från Åbo är gästforskare vid projektet.

2012

 • Forskningsprojektet Gender and Work arrangerar en internationell konferens i Vitterhetsakademiens lokaler i Stockholm.

Se material från konferensen

 • Maria Ågren presenterar projektet "Genus och arbete i det tidigmoderna Sverige" i Historisk tidskrift 132:1.
 • Ann-Catrin Östman från Åbo är gästforskare vid projektet.
 • Artiklar skrivs om GaW i universitetets personaltidning Universen och i dess årsmagasin Horisont.
 • En ny server till GaW köps in.

2013

 • Historiska institutionen ingår ett nytt treårigt avtal med DDB om driften av databasen GaW våren 2013.
 • Ett nytt uttagverktyg blir färdigt i mars 2013.
 • Rosemarie Fiebranz medverkar vid konferens i Sheffield, och Maria Ågren föreläser vid Jyväskylä universitet och Arbetets Museum, Norrköping.
 • Hela projektgruppen (16 författare) publicerar tillsammans ”Praktiker som gör skillnad: Om den verb-inriktade metoden” i Historisk tidsskrift 133:3, Tema Metod.
 • I december 2013 beviljas GaW drygt 4 miljoner från Marcus och Amalia Wallenbergs Stiftelse. Medlen ska användas för att förbättra databasens geografiska täckning samt att skapa en mer ändamålsenlig hemsida.

2014

 • En fryst version av databasen, GaW 2014, skapas för att utgöra underlag för forskningsprojektets slutrapport, Making a living, making a difference.
 • Rosemarie Fiebranz anställs som lektor i ”Historia, särskilt historisk forskningsinfrastruktur”
 • Julie Hardwick, University of Texas, och Sheilagh Ogilvie, University of Cambridge, är projektets gästforskare.
 • Vid Svenska historikermötet i Stockholm ägnas en hel session åt GaW:s resultat. Rosemarie Fiebranz deltar i en session om forskningsinfrastruktur.
 • Hösten 2014 medverkar GaW-gruppen vid en historisk konferens om kvinnors arbete vid Glasgow universitet. Konferensen leder fram till att en ansökan om ett jämförande europeiskt projekt lämnas in till the Leverhulme Foundation, med Alexandra Shepard som huvudsökande. Projektet beviljas våren 2015.
 • Maria Ågren presenterar forskningsprojektet och databasen presenteras vid en konferens i Rom.

2015

 • Forskningsprojektet och databasen presenteras vid Kungliga Vetenskaps Societeten i Uppsala, vid Centrum för genusvetenskap, och vid Folkuniversitetet.
 • Resultat från GaW presenteras vid Nordiska Kvinno- och Genushistorikermötet i Stockholm och vid världshistorikerkongressen i Jinan, Kina. Samtidigt görs ett inslag för Vetenskapsradion.
 • Databasen och dess metodologi presenteras vid seminarium på SAOB i Lund, Cambridge universitet och Göteborgs universitet.
 • GaW identifieras som en infrastruktur av potentiellt nationellt intresse av Uppsala universitet.
 • GaW:s nya webbplats lanseras. Databasen GaW, som innehåller omkring 19 000 aktiviteter och 500 000 ord digitaliserad källtext, blir tillgänglig för andra forskare, studenter och allmänhet.