Gender and Work

Analysenheter

GaW är en komplex databas och innehåller en rad olika slags uppgifter. Nedan följer en beskrivning av databasens viktigaste analysenheter (i enlighet med DDI Controlled Vocabulary for Analysis Unit):

Analysenhet (enligt DDI) Beskrivning i GaW
Textenhet Källtext, längre eller kortare utdrag ur en källa. Återges med samma ordföljd och i regel samma stavning som i originalet. Varje källtext innehåller minst ett belägg för konkret utfört arbete.
Händelse/process Aktivitet, beskrivning i källtexten av sådan tidsanvändning som syftar till försörjning. En aktivitet återges i databasen både som den formuleras i originalkällan och i normaliserad form (verb + objekt).
Individ Den person/de personer som utför en aktivitet, alternativt är relaterad till utföraren av en aktivitet.
Organisation I de fall där aktivitetens organisatoriska ram framgår av källtexten, antingen explicit eller implicit, har arbetsorganisationen registrerats.
Familj I de fall där källtexten innehåller uppgifter om vem eller vilka utföraren av en aktivitet är släkt med har individernas släkttillhörighet registrerats.
Hushåll I de fall där källtexten innehåller uppgifter om vem eller vilka utföraren av en aktivitet bor tillsammans med har individernas hushållstillhörighet registrerats.

Se samtliga variabler i GaW

Ladda ner en utförlig vägledning till GaW